ZAKUP NOWEJ KOMORY SOLNEJ

Termin składania ofert
do dnia 16-11-2017
 
Status ogłoszenia
Zakończone
Termin składania ofert
do dnia 16-11-2017
 
Nazwa zamawiającego
GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1067098
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18, 45-805 Opole
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Wojciechowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 505 368 855
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dobrej jakości komory solnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do przeprowadzenia testów klimatycznych podczas symulacji laboratoryjnej przebiegu naturalnej korozji.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup nowej komory solnej niezbędnej do przeprowadzenia testów korozji cyklicznej w warunkach przyspieszonych w laboratorium. Celem badania jest umożliwienie oceny odporności na korozję produktu w środowisku, gdzie występuje znaczący wpływ jonów chlorkowych, głównie jako chlorek sodu ze środowiska morskiego lub zimą podczas kontaktu z solą drogową.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dobrej jakości komory solnej wraz z niezbędnym wyposażeniem i pakietem szkoleń. Maszyna będzie wykorzystywana do przeprowadzenia testów klimatycznych podczas symulacji laboratoryjnej przebiegu naturalnej korozji. Komora powinna mieć pojemność minimum 1000 litrów, system demineralizacji wody oraz musi być w stanie osiągnąć temperaturę minimum +65°C i wilgotność powyżej 98% RH. Dodatkowo powinna posiadać ergonomiczny kształt i łatwy w obsłudze panel sterowania. Dostęp do badanych próbek powinien być swobodny, a uchwyty na próbki powinny być przesuwne.
Dodatkowym wyposażeniem komory ujętym na ofercie jako opcja (jeśli nie jest w standardzie) powinna być dodatkowa podłoga na ciężkie próbki, izolowana pokrywa części roboczej, zbiornik na solankę (może być wbudowany), dodatkowe uchwyty na próbki (poprzeczki) oraz zestaw pomiarowy opadu solanki.
Komora solna musi być w stanie wykonać testy korozji dla przemysłu automotive takie jak: ASTM B117 , ISO 9227 , DIN 50 021, JIS Z 2371, Ford CETP 00.00-L-467, GMW 14872.
Kod CPV
38540000-2
Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Harmonogram realizacji zamówienia
Maszyna powinna być gotowa do użytku, włączając w to fazę testów wstępnych, nie później niż do 12 tygodni od daty wpływy zamówienia do Oferenta.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Oferta powinna być ważna przez 2 miesiące od daty jej złożenia
- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim.
- Oferent zobowiązany jest do złożenia szczegółowej specyfikacji oferowanego przedmiotu, oferty wraz z podaniem marki i typu urządzenia oraz dokumentacją fotograficzną oferowanego urządzenia.
- Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
- Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 1).
- Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2).
- Opis działania i obsługi maszyny (DTR) lub sam jej zarys w celu oceny skomplikowania.
- Oferta z podaniem ceny netto oraz czasu dostawy. Cena komory solnej i systemu do demineralizacji wody powinna być podstawą, a pozostałe akcesoria powinny być wymienione jako opcje w ofercie.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty - 30 pkt
- Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 30 pkt. Całkowita cena netto oferty obejmuje cenę komory solnej i systemu do demineralizacji wody oraz pozostałych akcesoriów (opcji).

2. Termin realizacji zamówienia w tygodniach - 50 pkt
Łączny maksymalny okres wykonania zamówienia wynosi 12 tygodni. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 50 pkt.

3. Okres gwarancji w miesiącach – 20 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 10 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji rozpatrywanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) * 10 pkt.

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najszybszym czasie dostawy.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taki sam czas dostawy i okres gwarancji, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w formularzu oferty.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.
Nazwa
GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Północna 18
45-805 Opole
opolskie , Opole
NIP
6342828627
Tytuł projektu
Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego
Numer projektu
RPOP.01.01.00-16-0066/16-00
Prawa autorskie © 2018 Global Steering Systems Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.