ZAKUP URZĄDZENIA DO BADANIA ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE (TRIBOMETR)

Termin składania ofert
do dnia 01-12-2017
 
Nazwa zamawiającego
GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1070960
Status ogłoszenia
Zakończone
 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Baza konkurencyjności

 

Termin składania ofert
do dnia 01-12-2017
 
Nazwa zamawiającego
GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer ogłoszenia
1070960
Status ogłoszenia
Zakończone
Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18, 45-805 Opole
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Patryk Wojciechowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 505 368 855
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tribometru do badania odporności na ścieranie typu pin–on-disk z komputerowym systemem akwizycji danych. Ma on umożliwić ocenę warunków tarcia i intensywności zużywania się materiałów konstrukcyjnych oraz pomóc w tworzeniu struktury geometrycznej powierzchni w operacjach technologicznych o wymaganych właściwościach użytkowych. Platforma badawcza musi umożliwiać pracę zgodnie z normami: ASTM G99, ASTM G133, DIN 50324, ISO 1071-2.
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup urządzenia do badania odporności na ścieranie. Maszyna służy do identyfikacji i badania oddziaływań tribologicznych w układzie metal-powłoka/substrat w ruchu posuwisto – zwrotnym.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tribometru do badania odporności na ścieranie typu pin–on-disk z komputerowym systemem akwizycji danych. Ma on umożliwić ocenę warunków tarcia i intensywności zużywania się materiałów konstrukcyjnych oraz pomóc w tworzeniu struktury geometrycznej powierzchni w operacjach technologicznych o wymaganych właściwościach użytkowych. Platforma badawcza musi umożliwiać pracę zgodnie z normami: ASTM G99, ASTM G133, DIN 50324, ISO 1071-2.

Wymagane parametry techniczne urządzenia:
- możliwość pomiaru w ruchu posuwisto zwrotnym i obrotowym,
- prędkość obrotowa: min. 500 obr/min,
- moment obrotowy: min. 400 Nmm,
- pomiar siły tarcia poprzez czujnik LVDT z zakresem do min. 20 N,
- długość wysuwu w ruchu liniowym: min. 50 mm,
- maksymalna prędkość w ruchu liniowym: min. 100 mm/s,
- częstotliwość badania w ruchu liniowym: min. 10 Hz,
- częstotliwość akwizycji danych: min. 100 Hz,
- Możliwość zaprogramowania cyklów: min. 100 000.

Oferowane urządzenie powinno zawierać:
- tribometr pin-on-disk do przeprowadzenia badania w ruchu liniowym i okrężnym umożliwiający pracę z zastosowaniem pinów lub kulek,
- zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do kontroli testu i analizy danych,
- kompatybilny stolik do ruchu liniowego,
- urządzenie musi posiadać możliwość nadania obciążenia, w przypadku manualnego obciążenia powinno posiadać obciążniki o wadze 250g, 500g, 1000g oraz odważnik 125g do przeciwwagi,
- ścieracze: kółka ścierające elastyczne (gumowe) lub sztywne (stal nierdzewna) oraz kółka specjalne (ceramika),
- urządzenie musi posiadać też dodatkowy podciśnieniowy (próżniowy) system do odsysania zanieczyszczeń,
- cela cieczowa do przeprowadzania testu na mokro,
- urządzenie dozujące z dozownikiem z regulacją aplikowanej ilości cieczy/smaru/lubrykantu,
- uchwyt na próbki o wymiarach: min. 50 mm x 100 mm.
Kod CPV
38540000-2
Nazwa kodu CPV
Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
Harmonogram realizacji zamówienia
Maszyna powinna być gotowa do użytku, włączając w to fazę testów wstępnych, nie później niż do 10 tygodni od daty wpływy zamówienia do Oferenta, a jej cena nie może być wyższa niż 220 tys. Złotych.
Załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
- Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Oferta powinna być ważna przez 2 miesiące od daty jej złożenia
- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim.
- Oferent zobowiązany jest do złożenia szczegółowej specyfikacji oferowanego przedmiotu, oferty wraz z podaniem marki i typu urządzenia oraz dokumentacją fotograficzną oferowanego urządzenia.
- Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
- Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 1).
- Opis działania i obsługi maszyny (DTR) lub sam jej zarys w celu oceny skomplikowania.
- Oferta z podaniem ceny netto, czasu dostawy oraz okresu gwarancji.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami ofert określonymi
wg następującej wagi punktowej:

1. Ocenie podlega całkowita cena netto oferty - 50 pkt
Maksymalna cena zamówienia wynosi 220 000 zł. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 50 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 50 pkt.

2. Termin realizacji zamówienia w tygodniach - 30 pkt
Łączny maksymalny okres wykonania zamówienia wynosi 10 tygodni. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 30 pkt.3. Okres gwarancji w miesiącach – 20 pkt
Maksymalna punktacja dla oferty z najdłuższym okresem gwarancji, tj. 20 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego okresu gwarancji zgodnie ze wzorem: (okres gwarancji rozpatrywanej oferty / najdłuższy okres gwarancji) * 20 pkt

Oferta z największa ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

W razie równej liczby punktów, zwycięży oferta o najniższej cenie.
W przypadku, kiedy oferenci otrzymają identyczną ilość punktów oraz podali taką samą cenę, czas dostawy i okres gwarancji, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w formularzu oferty.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.
Nazwa
GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Północna 18
45-805 Opole
opolskie , Opole
NIP
6342828627
Tytuł projektu
Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego
Numer projektu
RPOP.01.01.00-16-0066/16-00
 
Prawa autorskie © 2018 Global Steering Systems Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.